شمیم هدایت

نشریه هیأت رایة الهدی یزد

شمیم هدایت

نشریه هیأت رایة الهدی یزد

شمیم هدایت...
زیباترین لحظات زندگی ما، آن موقعی است که در هیأتیم...
هیأت یعنی مکانی که تنها خدا حاکم دلهاست...
هیأت یعنی مکانی که شیطان در غل و زنجیر است...
هیأت یعنی مکانی که در آنجا مزه ی هدایت را می چشی...
******
و شمیم هدایت، آن نسیمی است که هیأت را همه جا و همه زمان دست یافتنی می کند!
"شمیم هدایت یعنی بوی خوش هدایت"